youtube-logofacebook-logo

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše storitve in funkcionalnosti.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Prikaži podrobnosti

Dovolim piškotke

Kontakt

 DENTAS d.o.o.

Cesta k Tamu 70
2000 Maribor

Tel:  02 618 56 20
Fax: 02 618 56 21

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Skype: dentas123

Obvestila

arrow metal printing s

3D printer s

Katalog 2017

catalog2017

 

Ponosno predstavljamo naš najnovejši izdelek
ARROW MILL SIRIO

Sliko lahko rotirate z miško

multi-layered-zirkon

Iskanje

Splošni pogoji poslovanja

I. Veljavnost

Za naše dobave in storitve veljajo izključno pogoji opisani v nadaljevanju. Ti so veljavni tudi za vse nadaljnje poslovne odnose, čeprav se še enkrat izrecno ne določijo. Drugačni pogoji, tudi tisti s strani naročnika, so za nas obvezujoči le v primeru, če so z naše strani bili tudi odobreni. Nasprotne potrditve s strani kupca sklicujoč se na njegove poslovne in dobavne pogoje, ne upoštevamo.

II. Ponudba

1. Naše ponudbe so neobvezujoče. Za obseg dobave je pomembna pisna potrditev naročila z naše strani. V kolikor je naša ponudba z določenim rokom veljavnosti bila sprejeta v roku in naročila še nismo potrdili, je za obseg dobave odločilna ponudba. Ustni dogovori in spremembe se morajo z naše strani potrditi v pisni obliki.
2. Za skice, risbe in opise izdelkov s tehničnimi podatki ipd., ki so priloženi k ponudbi, si pridržujemo pravico do sprememb. Na predračune stroškov, predračune montaže, dokumentacije, risbe, osnutke in drugo dokumentacijo si pridržujemo avtorske pravice. Le-te je dovoljeno posredovati tretjim osebam izključno na osnovi našega pisnega dovoljenja.
3. Naročnik v celoti sam nosi odgovornost za predloženo dokumentacijo kot so skice, šablone, vzorci itd. Naročnik mora zagotavljati, da z njegove strani predložene skice za izvedbo ne bodo kršile pravic tretjih oseb. Dobavitelj ni dolžan za naročnika preverjati, ali so se z oddajo ponudbe na osnovi predloženih skic za izvedbo ipd. v primeru izvedbe kršile pravice tretjih oseb. V primeru, da dobavitelj vseeno jamči, je za odškodnino odgovoren naročnik.
4. Dokumentacije o izdelku starejšega datuma kot pa so tekoči postopki, s predložitvijo nove dokumentacije in dobavnih pogojev, izgubijo veljavnost, in sicer najkasnega 6 tednov po datumu ponudbe. Veljavno je aktualno stanje naše dokumentacije.

III. Cene in plačilo

1. V kolikor ni drugače določeno veljajo tovarniške cene, vključno s stroški pošiljanja. Prav tako se k ceni prišteje še zakonsko določen DDV.
2. V kolikor ni drugače določeno je potrebno plačilo za dobave znotraj države izvršiti takoj po prejetju računa neto. Dobave v tujino se plačajo po predračunu neto. Ta pravila veljajo tudi za delne dobave. Plačila se nakažejo na bančni račun dobavitelja.
3. Zadrževanje plačil ali pobot zaradi s strani dobavitelja zanikajočih nasprotnih zahtevkov naročnika niso dopustni. Pobot z naročnikom je možen le na osnovi nespornih ali pravnomočno ugotovljenih nasprotnih zahtevkov.

4. V kolikor naročnik zamuja s plačilom, je dobavitelj upravičen zaračunati zamudne obresti od dneva zapadlosti za odprte kontokorentne kredite, in sicer v višini obrestne mere poslovne banke dobavitelja vključno z DDV.

5. V kolikor ni drugače določeno, je za posebno naročilo po oddaji naročila potrebno vplačati tretjino vrednosti naročila – akontacijo.

IV. Rok dobave

1. Dobavni rok prične teči po prejemu naročila, vendar šele takrat, ko naročnik dostavi vso potrebno dokumentacijo, dovoljenja in/ali odobritve.
2. Dobavni rok je izpolnjen v primeru, če je do preteka roka predmet dobave bil odpremljen ali pa je bilo poslano sporočilo o pripravljenosti na odpremo.
3. Dobavni rok se ustrezno podaljša pri ukrepih v okviru delavskih bojev, še posebej v primeru stavke in izprtja kot tudi pri nastanku nepredvidenih ovir, na katere dobavitelj ne more vplivati in v kolikor takšne ovire dokazano vplivajo na odpremo izdelka. To velja tudi v primeru, če pride do takšnih razmerh pri poddobaviteljih. Vnaprej začrtane okoliščine dobavitelj tudi ne more zastopati v primeru, če je že prišlo do zamude. Začetek in konec takšnih ovir bo dobavitelj naročniku čimprej tudi sporočil.

4. V kolikor se odprema na željo naročnika ne izvede v predvidenem roku, je dobavitelj upravičen po določitvi in brezuspešnem preteku novega roka razpolagati z izdelkom in naročniku izdelek poslati v ustrezno podaljšanem roku ali celo odstopiti od pogodbe. Do povračila akontacije za posebna naročila – kot opisano v 3.členu pod 5. točko – naročnik ni upravičen. Morebitne stroške za izgubo, ki bi jo dobavitelj urtpel zaradi prodaje v sili, nosi naročnik.
5. Upoštevanje dobavnega roka je predpogoj za izpolnitev pogodbenih obveznosti s strani naročnika.
6. Dobavitelj je kadarkoli upravičen do delnih dobav ali storitev.

V. Prenos in sprejemanje odgovornosti

1. Odgovornost se najkasneje po odpremi dobavnih delov prenese na naročnika, in sicer tudi takrat, če se izvedejo delne dobave in je dobavitelj prevzel še druge storitve, npr. stroške poštnine ali dovoza in postavitve.

2. Naročnik mora sam poskrbeti za zavarovanje dobavljenega blaga in obravnavo poškod med transportom. Na željo naročnika sklene naročnik zavarovanje za prevoz blaga. Zavarovalnico izbere dobavitelj. Dobavitelj poskrbi za ustrezno embalažo med samim transportom. V kolikor ni drugače določeno nosi stroške embalaže naročnik.

3. V kolikor bi pri dostavi prišlo do zamud zaradi okoliščin, za katere je odgovoren naročnik, se odgovornost na naročnika prenese od dneva pripravljenosti blaga na odpremo, kljub temu pa se dobavitelj obvezuje na željo in stroške naročnika urediti ustrezna zavarovanja.

4. Dobavljene predmete mora naročnik, tudi v primeru nebistvenih pomanjkljivosti, prevzeti nepoškodovane glede na pravice iz ,,Jamstva za napake pri dobavi'' .

VI. Lastninski pridržek

1.Dobavitelj si pridržuje pravico do lastninjenja dobavljenega izdelka tako dolgo, dokler naročnik ne poravna vse terjatve do dobavitelja iz poslovnega sodelovanja kot tudi vse bodoče terjatve iz iztočasno ali kasneje sklenjenih pogodb. To velja tudi takrat, če se posamezne ali vse terjatve dobavitelja vključijo v tekoči račun in se saldo izda ter tudi priznava. V kolikor naročnik ravna v nasprotju s pogodbo, še posegej v primeru zamude s plačilom, je dobavitelj po posredovanem opominu upravičen do odvzema dobavljenega predmeta, ki ga mu je dolžan izročiti naročnik. V kolikor se ne uporabi zakon o potrošniških kreditih je primeru, da dobavitelj dobavljen predmet vzame nazaj v svojo last ali le-tega zarubi možen odstop od pogodbe zgolj na osnovi njegove pisne izjave. V primeru rubljenja ali drugih posegov s strani tretjih oseb mora o tem naročnik nemudoma obvestiti dobavitelja. Dobavitelj si pridržuje možnost, da če naročnik ravna v nasprotju s pogodbo, še posebej kadar zamuja s plačilom, z obdelavo in izvršitvijo pogodb nadaljuje šele po izpolnitvi vseh naročnikovih obveznosti – neodvisno od določene pogodbe. Dobavitelj za izpolnitev pogodbe ne jamči v primeru, če je izpolnitev pogodbe zaradi nasprotnega ravnanja naročnika s to pogodbo ovirana.
2. Naročnik ima pravico, da dobavljen predmet v smislu poštenega poslovanja proda drugi osebi. V tem primeru dobavitelju že sedaj odstopi vse terjatve in stranske pravice, ki bi mu nastale zaradi preprodaje do odjemalca ali tretjih oseb. Za izterjavo teh terjatev je naročnik pooblaščen tudi po odstopu. Pooblastilo dobavitelja, da lahko sam izterja terjatve, se ne spremeni; dobavitelj se obvezuje, da poravnavo terjatev ne bo zahteval tako dolgo, dokler naročnik svoje obveznosti poravnava v ustreznem roku. Dobavitelj ima pravico zahtevati, da ga naročnik seznani z odstopnimi terjatvami ter dolžniki, posreduje vse potrebne podatke za prejem, izroči potrebno dokumentacijo in dolžnika seznani z odstopom. V kolikor bi se predmet dobave prodal skupaj z blagom, ki ni v lasti dobavitelja, se terjatev naročnika do odmejalca določi v višini dogovorjene cene dobave med dobaviteljem in naročnikom.
3. Dobavitelj se obvezuje, da bo odstopil pripadajoča zavarovanja, v kolikor bi vrednost neporavnanih terjatev presegala 20%.
4. Dobavitelj je upravičen predmet dobave na stroške naročnika zavarovati pred krajo, zlomom, požarom, poplavo in drugimi poškodbami, v kolikor naročnik sam nima sklenjenega nobenega zavarovanja.

5. Naročnik se obvezuje, da predmet dobave ne bo zarubil ali ga komu izročil kot varščino. V primeru rubljenja ali drugih razpolaganj s strani tretje osebe mora o tem nemudoma obvestiti dobavitelja.
6. Do lastninskega pridržka in varščin je dobavitelj upravičen do izpolnitve vseh morebitnih obveznosti, ki jih dobavitelj mora izpolniti v interesu naročnika.

VII. Jamstvo za napake pri dobavi ter garancija

1. Za napake pri dobavi, kamor sodi tudi pomanjkanje izrecno zagotovljenih lastnosti, jamči dobavitelj pod izključitvijo nadaljnih zahtevkov glede na pravico zapisano v členu ,,Pravica odpovedi pogodbe s strani naročnika'', pod točko 4 kot sledeče: dobavitelj se obveže, da bo vse dele, ki bi se v roku 6 mesecev po dobavi, to pomeni od dobave predmeta, najkasneje od datuma izstavitve računa za eno od dobav zaradi pomanjkljive izdelave, slabega materiala ali pomankljive opreme izkazali za neuporabne ali ovirani v svoji funkcionalnosti, dobavil brezplačno nove ali le-te ustrezno popravil. Za dele, ki se dobavijo skupaj v enem sklopu, dobavitelj jamči izključno in brez morebitnih nadaljnih zahtevkov zgolj za napake v materialu in v izdelavi, ki jih je možno na dobavljenih delih tudi dokazati. Člen ,,Pravica odpovedi pogodbe s strani naročnika'', točka 4, v roku 6 mesecev po dobavi predmeta dobave. Ugotovitev takšnih napak je potrebno dobavitelju sporočiti v pisni obliki. Zamenjani deli postanejo last dobavitelja. Za napake na materialu, ki ga je dobavil naročnik, jamči dobavitelj le v primeru, če bi moral kot strokovnjak pri sami uporabi takšne napake ugotoviti. Za tuje proizvode je jamstvo dobavitelja omejeno na odstop zahtevkov odgovornosti, ki mu zoper dobavitelja tujih proizvodov pripadajo. Pri izdelavi risb s strani naročnika dobavitelj jamči zgolj za izvedbo, narejeno po tej risbi.
2. Pravica naročnika do uveljavljanja zahtevkov zaradi pomanjkljivosti zastara v roku 6 mesecev vseh primerih od časa vložitve pravočasnega ugovora.
3. V nobenem primeru ne jamčimo za škodo, ki bi nastala iz sledečih vzrokov: zaradi neprimerne ali nestrokovne uporabe, pomanjkljive montaže oz. zagona s strani naročnika ali tretjih oseb, naravne obrabe, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja, neprimerne opreme, kemičnih, elektrokemičnih ali električnih vplivov, v kolikor le-te ne zakrivi dobavitelj.
4. Naročnik se obvezuje, da bo dobavitelju omogočil izvedbo potrebnih izboljšav in dobave rezervnih delov ter dal na razpolago ustrezen rok za njihovo odpravo, kajti v nasprotnem primeru dobavitelj ne jamči za pomanjkljivosti. Zgolj v primeru, kadar se ogroža varnost obratovanja ali da bi se preprečila prevelika škoda, o čemer je potrebno nemudoma obvestiti dobavitelja, ali v primeru, da dobavitelj z odpravo napak zamuja, ima naročnik pravico, da napake odpravi sam ali preko tretjih oseb in da od dobavitelja zahteva nadomestilo za nastale stroške.
5. V kolikor se reklamacija izkaže kot upravičena, krije stroške nadomestnega dela, ki bi nastali v zvezi s popravilom ali dobavo rezervnih delov, dobavitelj sam. V kolikor ni drugače določeno nosi naročnik tudi vse ostale stroške, še posebej stroške pošiljanja.

6. Dobavitelj ne jamči za posledice, ki bi nastale v primeru, da naročnik ali tretje osebe nestrokovno brez predhodnega soglasja dobavitelja sam izvede potrebne spremembe ali popravila.

7. V kolikor je to zakonsko možno so prav tako izključeni vsi nadaljnji zahtevki s strani naročnika ali tretjih oseb, še posebej nadomestilo za škodo, ki ni neposredno nastala na samem predmetu dobave.

VIII. Pravica odpovedi pogodbe s strani naročnika

1. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če dobavitelj v nobenem primeru pred prenosom odgovornosti ne more izvesti storitve. Isto velja v primeru, če dobavitelju primanjkujejo potrebna sredstva. Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi takrat, če v primeru naročila istovrstnih predmetov enega dela dobave po številu ne bi bilo mogoče izvesti ter ima le-ta upravičen interes do zavrnitve delne dobave. V kolikor je drugače določeno, lahko naročnik proti storitev ustrezno zmanjša.

2. Naročnik je upravičen do odstopa od pogodbe v primeru, da dobavitelju zaradi zamude pri dobavi storitve v smislu IV. člena splošnih pogojev poslovanja ustrezno podaljša rok (z izrecno izjavo, da bo po preteku tega roka zavrnil storitev), le-ta pa mu v tem roku storitve ne dobavi.

3. V kolikor dobave ne bi bilo mogoče izvesti zaradi zamude pri prevzemu ali zaradi krivde s strani naročnika, je le-ta dolžan vrniti blago.
4. Naročnik ima v nadalje prav tako pravico do odstopa od pogodbe v primeru, če dobavitelj zaradi svoje krivde v primerno podaljšanem roku ne popravi ali dobavi rezervnih delov v smislu splošnih pogojev poslovanja. Pravico do odstopa ima tudi v primeru, v kolikor dobavitelj ni zmožen izvesti popravila ali dobaviti rezervne dele.
5. V kolikor to dovoljuje zakon, so izključeni tudi vsi ostali nadaljnji zahtevki s strani naročnika, še posebej kar se tiče spreminjanja, odpovedi ali zmanjšanja kot tudi poškodb katerekoli vrste, prav tako poškodbe, ki niso nastale na predmetu dobave.

IX. Pravica odpovedi pogodbe s strani dobavitelja

V primeru nepredvidljivih dogodkov v smislu IV. člena splošnih pogojev poslovanja, v kolikor bi le-ti občutno spremenili gospodarski pomen ali vsebino storitve ali bi vplivali na obratovanje dobavitelja oz. v primeru, da sama izvedba ne bi bila mogoča, se pogodba ustrezno spremeni. V kolikor iz gospodarskega razloga ne bi bilo mogoče, ima dobavitelj pravico, da v celoti ali delno odstopi od pogodbe. V tem primeru naročnik ni upravičen do odškodnine. V kolikor bi dobavitelj želel odstopiti od pogodbe, mora svojo odločitev nemudoma sporočiti naročniku, in sicer tudi takrat, ko se je z njim dogovoril za podaljšanje dobavnega roka.

X. Posebni pogoji za pogodbe o obdelavi (dokončanje, obdelava, predelava ali obnova)

1. Obdelovalec v nobenem primeru ne jamči za lastnosti materiala, ki mu je bil dobavljen. Pravica do odškodnine ostaja nespremenjena. V kolikor zaradi krivde naročnika material ne bi bil primeren za obdelavo, le-ta nima pravice zahtevati nadomestilo ali odškodnino.
2. Obdelovalec/dobavitelj se obvezuje, da bo z njegove strani dobavljeno blago vzdrževal sam ali s pomočjo tretjih oseb.
3. Naročnik mora naročila oddati v pisni obliki. Naročnik mora poskrbeti, da bo naročila, še posebej naročila za popravila, podpisalo za to pristojno osebje. V kolikor bi bila naročila izdana s strani nepooblaščenih oseb in bi jih zato naročnik zavrnil, je naročnik dolžan dobavitelju plačati ustrezno odškodnino in s tem nastale stroške.
4. V kolikor bi naročnik pred izvedbo popravil, predelave, ipd. želel imeti predračun stroškov, ga mora izrecno zahtevati v pisni obliki. V kolikor naročnik ne zahteva predračuna stroškov, se bodo še posebej izvedla popravila po potrebi in se na ta način obračunala. Za predračune stroškov mora naročnik plačati strošek obdelave, katerega višino določi dobavitelj. V primeru, da naročnik po predložitvi predračuna stroškov s strani dobavitelja zahteva nazaj nepopravljen ali neobdelan predmet dobave, je ob vrnitvi predmeta dobave dobavitelj upravičen do odškodnine za sestavo obračunov stroškov, po potrebi tudi za razstavljanje predmeta dobave kot tudi za stroške obdelave in poštnino vklj. z DDV. V kolikor ni drugače določeno je naročnik dolžan navedene stroške poravnati v gotovini ob prejemu blaga – preko prevoznika – po povzetju. Če se je naročnik odločil, da predmet dobave ne bo popravil oz. kot mu je bilo ponujeno obdelati, ima možnost, da predmet dobave vrne dobavitelju. Razen če ni drugače določeno, naročnik v tem primeru ne bi imel nobenih stroškov. Lastnik predmeta dobave tako postane dobavitelj, če naročnik dela, za katerega je poslal povpraševanje, ne pusti izvesti in izrecno zahteva vrnitev predmeta dobave.
5. Za odpravo napak mora naročnik dati dobavitelju na razpolago potreben čas in možnost. Naročnik mora predvsem poskrbeti za to, da bo predmet reklamacije za preiskavo in izboljšave na voljo dobavitelju. Deli, ki so bili zamenjani, so v lasti dobavitelja.

6. V kolikor bi se ugotovilo, da za reklamirano napako obstaja kakšen drug tehnični vzrok, kot pa je to bilo ugotovljeno pri samem popravilu, garancije ni možno uveljavljati. V tem primeru se bodo stroški popravila s strani dobavitelja zaračunali naročniku.

7. Iz garancije so izključene napake, ki bi nastale zaradi poškodb, napačnega priklopa ali napačnega rokovanja s strani naročnika ali tretjih oseb. Sem prištevamo prav tako poškodbe zaradi višje sile, kot npr. udarec strele, pomanjkljivosti zaradi obrabe, zaradi preobremenjenosti mehanskih ali elektromehanskih delov, neprimerna uporaba ali pomanjkljivosti zaradi umazanije, poškodbe zaradi nenavadnih mehanskih, kemijski ali atmosferskih vplivov.
8. Pravica do uveljavljanja garancije prav tako preneha veljati v primeru, kadar se brez soglasja dobavitelja na njegovih storitvah izvedejo spremembe.
9. Očitne napake na storitvi mora naročnik nemudoma oz. najkasneje v roku 10 dneh po ugotovitvi pri prevzemu ali obratovanju pisno sporočiti dobavitelju; v nasprotnem primeru dobavitelj ne jamči za napake.
10. Dobavitelj jamči za škodo in izgube na predmetu, v kolikor je le-te zakrivil sam ali njegovi pomočniki. V primeru poškodb je dolžan brezplačno popraviti predmet dobave. V kolikor je to nemogoče ali povezano s prevelikimi stroški, je potrebno znesek za nadomestitev poravnati na dan poškodbe. Iz tega naslova izhajajoči zahtevki, še posebej odškodninski zahtevek s strani naročnika ali tretjih oseb, so izključeni, v kolikor ni šlo za namero ali hudo malomarnost s strani dobavitelja.

XI. Sodna pristojnost, delna neveljavnost

1. Za vse pogoje poslovanja ter pravne odnose med strankami je veljavno slovensko pravo.
2. V kolikor je naročnik trgovec v smislu gospodarskega zakonika, pravna oseba javnega prava ali javno-pravnega posebnega premoženja, se v primeru sporov iz te pogodbe za sodno pristojnost določi sodišče v sodišče v Mariboru.
3. V kolikor kakšno od določil v teh pogojih poslovanja ne bi bilo veljavno ali v okviru drugih dogovorov učinkovito, se veljavnost drugih določil s tem ne spremeni.